Angličtina v mobile

Mobilné aplikácie » Angličtina v mobile

Naučiť sa cudziu reč nie je ľahká úloha. Vyžaduje mnoho sústavnej práce. Aplikácia pre mobil je určená samoukom. Jej úloha je tým ešte sťažená, keďže je oveľa ľahšie učiť sa s pomocou učiteľa. Základy angličtiny v programe pre mobil sú v 15-tich lekciách, z ktorých každá sa skladá zo 4 častí: zo základného textu, gramatiky, slovnej zásoby a cvičení. Základný text je stredobodom lekcie. Obsahuje článok spravidla konverzačného rázu, ktorý je aplikáciou gramatických pravidiel, vysvetlených v 2. časti príslušnej lekcie. Text 1. lekcie je podložený fonetickým prepisom, ktorý študujúcemu pomáha osvojiť si správnu výslovnosť angličtiny, a ďalej prekladom, podľa možnosti doslovným.

Spoľahlivá znalosť gramatických pravidiel je kostrou každého solídneho štúdia anglického jazyka, lebo iba znalosťou gramatiky vnikáme do štruktúry jazyka. Gramatické poučky sa vyvodzujú induktívne, t. j. na podklade vetných príkladov, a nezachádzajú nikde do nepotrebných detailov. Každá lekcia obsahuje asi 40 nových výrazov s fonetickým prepisom v slovníku. Učiť sa slovíčka cudzieho jazyka je ťažká, no nevyhnutná robota, keďže bez znalosti slovíčok niet znalosti jazyka. Keďže táto aplikácia beží v mobilných telefónoch môžete sa učiť kdekoľvek. Pri štúdiu slovíčok postupujeme analyticky, t. j. rozoberáme nové výrazy a porovnávame ich s tými, ktoré už poznáme. Ľahko sa nám učia výrazy používané medzinárodne (napr. locomotive, motor, mile), výrazy, ktoré poznáme z iného jazyka (napr. z nemčiny – hundred, thousand, drink), a ďalej výrazy odvodené od slovíčok nám už známych. Postupom času sa presvedčíme, že v každom jazyku je iba niekoľko sto základných (čiže „korenných“) slov, od ktorých sú všetky ostatné výrazy odvodené.